За обществения интерес

  • От основаването на Сдружението до момента всички негови учредители и членове работят неуморно за каузата с цената на своето лично време, усилия и професионализъм. Резултатите в борбата на българския потребител срещу монополите зависи от финансирането на законни съдебни действия срещу нелоялните практики. Само така могат да се постигнат значими обществени резултати, а защитата на потребителите да стане наистина ефективна. Подкрепете ни!

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” - гр.Пловдив, включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, утвърден със заповед No РД-16-1053/10.12.2009 г., допълнен със заповед No РД-16-1630/22.11.2012 г., заповед No РД-16-129/31.01.2019 г. и заповед No РД-16-179/24.02.2020 г., на основание чл. 186, ал. 1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявило колективен иск срещу „Аксес Файнанс“ ООД за преустановяване прилагането на договорни клаузи които увреждат колективни интереси на потребителите и противоречат на разпоредбите на Закона за потребителския кредит, а именно клаузите, които предвиждат предоставянето на обезпечение под формата на поръчител, който да отговаря на специфични изисквания, както и клаузата, предвиждаща начисляването на неустойка при непредоставянето на поръчител, отговарящ на тези условия. Колективният иск се води също така за преустановяване на прилагането на договорните клаузи, които предвиждат потребителя да заплаща разходи за действия по събиране на задължения на договора, такса за извънсъдебни действия по събиране на задължението в случаи на предсрочна изискуемост.
Сдружението уведомява, че съгласно определение на Съда, в определен от Съда срок всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Активни каузи

Да защитаваме индивидуалните права на потребителите и тяхната активна позиция! Да стимулираме обществен диалог!

Дарения

Успехът на сдружението зависи от Вашата подкрепа. Бъдете активни! Подкрепете нашите каузи!