Обновена 25.07.2015>> СППП уведомява потребителите, че от 25.07.2014 г. е налице изменение на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), което е в синхрон с най-новите изисквания на законодателството на ЕС (Директива 2011/83 относно правата на потреби... прочети повече

ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които “Такса включване”, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че десетдневният срок на забава з... прочети повече

Обновена 14.03.2016>> Следващото съдебно заседание е насрочено за 29.03.2016г. от 15.00 часа пред Пловдивски окръжен съд. Сдружението за правна помощ на потребителите предяви колективен иск срещу „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за т.нар. такса сград... прочети повече

Съобщение за решението на СГС Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението си съдът е намерил девет от к... прочети повече

Обновена 18.03.2016>> СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от З... прочети повече

На 5 юли 2016 г. от 12.00 часа в Пресклуба на БТА-София Сдружението за правна помощ на потребителите ще даде пресконференция във връзка с предявяването на колективен иск срещу Топлофикация-София. Искът е за преустановяване на нелоялната търговска практика... прочети повече

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” Пловдив е завело колективен иск срещу „Топлофикация – София”ЕАД относно това дължима ли е от потребителите такса сградна инсталация. Образувано е гр. д. 8261/2016г. по описа на Софийски градски съд, 3 с-в. ... прочети повече

Във връзка със заведените колективни искове от Сдружение за правна помощ на потребителите срещу „ЕВН Топлофикация България”ЕАД и “Топлофикация – София”ЕАД относно дължимостта на такса сградна инсталация от потребителите в гр. Пловдив и г... прочети повече

На основание чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, „Сдружение за правна помощ на потребителите“ обявява, че на 09.12.2015 г. е предявило, на основание чл. 188 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, иск против „Практикер“ ЕООД. В исковата ... прочети повече

Проект на Сдружение за правна помощ на потребителите, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление“ – BG05SFOP001-3.003-0061-C01   „Разработване и промотиране на правила за работа на органи за алтернативно решаване на спорове“ е последната инициати... прочети повече