Сдружението спечели на първа инстанция колективния иск за обявяване за неравноправни на клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД (Решение 1214/24.06.2014г. по гр.д.№1751/2013 по описа на ПОС). Най-общо ако решението не бъде обжалвано и влезе ... прочети повече

ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които “Такса включване”, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че десетдневният срок на забава з... прочети повече

Съобщение за решението на СГС Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението си съдът е намерил девет от к... прочети повече

Обновена 18.03.2016>> СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от З... прочети повече

На 5 юли 2016 г. от 12.00 часа в Пресклуба на БТА-София Сдружението за правна помощ на потребителите ще даде пресконференция във връзка с предявяването на колективен иск срещу Топлофикация-София. Искът е за преустановяване на нелоялната търговска практика... прочети повече

Във връзка със заведените колективни искове от Сдружение за правна помощ на потребителите срещу „ЕВН Топлофикация България”ЕАД и “Топлофикация – София”ЕАД относно дължимостта на такса сградна инсталация от потребителите в гр. Пловдив и г... прочети повече

На основание чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, „Сдружение за правна помощ на потребителите“ обявява, че на 09.12.2015 г. е предявило, на основание чл. 188 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, иск против „Практикер“ ЕООД. В исковата ... прочети повече

Проект на Сдружение за правна помощ на потребителите, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление“ – BG05SFOP001-3.003-0061-C01   „Разработване и промотиране на правила за работа на органи за алтернативно решаване на спорове“ е последната инициати... прочети повече

СНЦ ,,Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр. Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на основание чл.186 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382 ал.2 от ... прочети повече

Като бенефициент по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01, финансиран по оперативна програма “Добро управление”, Сдружението за правна помощ на потребителите проведе проучвания относно състоянието на алтернативното решаване на потребителски спор... прочети повече