На 18 октомври, събота, от 15.00 ч. в 9 аудитория на ПУ “Паисий Хилендарски” представители на Сдружението за правна помощ на потребителите организират семинар със студенти на тема „Средства за алтернативно решаване на потребителски спорове“. С... прочети повече

На 19 октомври, събота, от 13.30 ч. в зала 7 на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ –Пловдив представители на Сдружението за правна помощ на потребителите организират семинар със студенти-магистри от специалностите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ на те... прочети повече

В периода 18.05.19 – 18.08.19, в изпълнение на дейностите си по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01 финансиран по оперативна програма “Добро управление”, Сдружението за правна помощ на потребителите изработи проектоправила за работа на органи за алтернати... прочети повече

В периода 18.11.19 – 18.02.20, в изпълнение на Дейност 4 по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01 финансиран по оперативна програма “Добро управление”, Сдружението за правна помощ на потребителите изработи  окончателен вариант на правила за работа на органи... прочети повече

„Сдружение за правна помощ на потребителите“, включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, утвърден със Заповед № РД-16-1053/10.12.2009 г., допълнен със Заповед № РД-16-1630/22.11.2012 г., Заповед № РД-16-129/31.01.2019 г... прочети повече