thumb640x320_323753571Клаузи от Общи Условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” AД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите.

точка 6. Общите условия се публикуват по реда, предвиден в ЗЕС. Общите условия влизат в сила от първоначалната дата на търговско предоставяне на услугите. Тази дата ще бъде обявена чрез официална публикация в един национален ежедневник и/или друга национална медия. От този момент те са обвързващи за БТК, а Потребителите се считат за уведомени за съдържанието им. БТК осигурява безплатно на крайните Потребители и на други лица копия от тези Общи условия във всеки свой централен офис или търговско бюро.

точка 7. (изм. на 29.02.2012 г. в сила от 29.03.2012 г.) Абонатите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписването на индивидуален договор, а Потребителите с подписването на регистрационна форма за ползването на предплатени услуги, предоставяни чрез Мрежата. Със сключването на договора, съответно с подписване на регистрационната форма Абонатите и Потребителите приемат съдържанието на Общи условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на ЗЕС.

точка 71. „При загуба или кражба на крайното устройство и/или SIM-карта, Абонатът се задължава незабавно да уведоми устно БТК на телефоните за работа с клиенти и писмено в срок до 48 часа, за да бъде спрян достъпът до Мрежата, като Абонатът не дължи заплащане на услугите ползвани, след момента на уведомяване. В противен случай Абонатът дължи цената на всички ползвани услуги. Ако Абонатът не поиска възстановяване на услугата в срок до 5 работни дни от писменото уведомяване, БТК може да счита договора за едностранно прекратен без предизвестие, което не освобождава Абоната от задължението да заплати всички дължими суми.”

точка 85. Търговецът има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители за сключване на договори и/или събиране на вземания, като тези обстоятелства предварително ще бъдат направени публични чрез публикуване на страницата на БТК в Интернет.

точка 114.1. Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година БТК има право да индексира цените на услугата, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена. С приемане на Общите условия Абонатът се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящата т. 114.1.

точка 118. в частта: Възможността за предварително уведомяване и/или ограничаване на услугата, при достигане на максималната финансова граница на потребление се прилага в съответствие с технологичните възможности на мрежата.

точка 142. „Абонатът има правото да прекрати договора в случая, посочен в т. 55 от настоящите Общи условия. Заявление за прекратяване на договора във връзка с т. 55 от настоящите Общи условия се подава лично от Абоната или от надлежно упълномощен негов представител в същия търговски обект на БТК, в който договорът е подписан, респ. при търговския представител, подписал договора от страна на БТК.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Искова молба

точка 147. „Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на индивидуалния договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – или от Арбитражния съд за търговски и потребителски спорове към Сдружение „Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове”, гр.София при условията на неговия Правилник, или от съответния държавен съд при условията на ГПК, по избор на ищеца (страната, поискала решаване на спора). В случай, че ищецът подаде исковата си молба пред Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове към Сдружение „Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове”, гр.София, страните се съгласяват спорът да се реши еднолично от арбитър от списъка на арбитрите, като арбитърът ще се определи от Председателя на арбитражния съд.”

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Станислав Мишев

Станислав Мишев
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: