СНЦ ,,Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр. Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на основание чл.186 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382 ал.2 от Гражданския процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявило колективен иск срещу „ София франс ауто ” АД за преустановяване на прилагането и отстраняването на клаузите от договорите за лизинг с опция за изкупуване от типовите договори за лизинг с опция за изкупуване на „ София франс ауто ” АД за периода от 03,07,1999 до 18,02,2013г., които СНЦ „ Сдружение за правна помощ на потребителите ” -гр. Пловдив счита за неравноправни, а имено:

Раздел IV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т.6.1.:

В случай на забава от страна на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с повече от един ден, той дължи неустойка в размер на 1% върху дължимото плащане за всеки ден забава.

Раздел VI „Изтичане на лизинговия договор” т,1 б. ”А”:

При изтичане на този лизингов договор в края на срока, посочен в Раздел V om този договор ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще има възможността да закупи лизинговото имущество при условия на постоянната Нотариална практика. Това е възможно при условие, че: а) не е просрочил или пренебрегнал задълженията си по този договор;

Раздел VII, буква „Б”. „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т. 1със съдържание:

Да изплаща на ЛИЗИНГОДА ТЕЛЯ изцяло и в срок лизинговите вноски и другите дължими плащания, без значение дали ползва автомобила или не и поради каква причина.

Раздел VII, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т.7. изр.2, със съдържание: и изобщо такива, които не са предмет на застраховката и производствената гаранция се отстраняват за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, който е длъжен да ги плати по действащите към момента „цени клиент с ДДС’’ на официалния вносител в срок от 10 дни от получаване на уведомлението. Ако не го стори, то това е основание за разваляне на договора от страна на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, който има право освен на цената на ремонта и на неустойка за забава в размер на 1% на ден върху нея, на незабавно плащане на неплатената част от цената на лизинговия договор и допълнителните суми.

Раздел VII. буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”. т.8, абзац 2 в частта „като при закъснение на това плащане са предвидени неустойки за забава, в размер на 1 % от сумата за всеки ден.

При всеки случай, при който е налице кражба или тотална загуба на лизинговото имущество, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ със свое действие или бездействие е създал предпоставки Застрахователят основателно да откаже да изплати застрахователно обезщетение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, то ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДА ТЕЛЯ цялата неизплатена част от цената по договора. Цената се дължи в седем дневен срок от нейното поискване от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, като неустойките за закъснение на това плащане са като при закъснението на месечна лизингова вноска – по 1 % от закъснялата сума за всеки ден забава.

Раздел VIII т.1 абзац „втори” от типовите договори, сключвани с потребителите. озаглавен „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ” гласи:

,,В случай на промяна на Общите условия на застраховане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ известява ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, като същите стават задължителни за последния. ”

Раздел IX „САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ”, т. 1 и т.2 :

Т.1 гласи: ,,При неплащане на лизинговата вноска или друго плащане повече от тридесет дни ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора, без да даде срок като ЛИЗИНГОПОЛУЧА ТЕЛЯТ – ПОТРЕБИТЕЛ дължи заедно с неустойката по т.6.1 от Раздел IV- /неустойката за неплащане в срок на лизинговата вноска/ и обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи. ”

Т.2 гласи: „Съгласно следващата т.2 пък в случаите на т.1 платените до този момент лизингови вноски остават в полза на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ като неустойка за развалянето на договора по вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. ”

Раздел X ..РЕКЛАМАЦИИ”. т. З;

„Рекламационното производство не спира плащането на лизинговите вноски и не е основание за тяхната недължимост. ”

Раздел XII „СПОРОВЕ” т. 2;

При невъзможност да се постигне съгласие по пътя на преговорите, за решаване на спора ще бъде сезиран компетентния Софийски градски или Районен съд. ”

Раздел XIII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т. З;

„ Този договор влиза в сила при подписване от страните, както и след предаване на автомобила. ”

Раздел XIII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т.8;

„ Страните се споразумяват, че клаузите на настоящия договор са индивидуално уговорени. “

Сдружението уведомява, че съгласно определение на Съда, в определен от Съда срок всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Сдружението е предявило и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 10 000 лв., частично претендирана от сумата 100 000 лв. като обезщетение за вреди, причинени на колективен интерес на потребителите от включването и прилагането на неравноправни клаузи по договорите за лизинг в периода 03.07.1999 г. до предявяване на иска, изразяващи се в неправомерно получена облага от ответника от неустойки за всеки ден забава в размер на 1 % от лизинговата вноска.

:

:

:

:

:

:

: