В периода 18.11.19 – 18.02.20, в изпълнение на Дейност 4 по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01 финансиран по оперативна програма “Добро управление”, Сдружението за правна помощ на потребителите изработи окончателен вариант на правила за работа на органи за АРС и алгоритъм за тяхното учредяване.

Съдържанието на окончателните правила, типовите процедурни правила за работа на органи за алтернативно решаване на потребителски спорове и комплекта образци на документи, описващи алгоритъм за учредяване на органи за алтернативно решаване на спорове може да намерите по-долу.

:

:

:

:

:

:

: