toplofikaziaОбновена 25.07.2015>> СППП уведомява потребителите, че от 25.07.2014 г. е налице изменение на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), което е в синхрон с най-новите изисквания на законодателството на ЕС (Директива 2011/83 относно правата на потребителите).

Съгласно това изменение потребителят не е длъжен да заплаща за стоки или услуги, които не са изрично поискани от него. Това включва и правото на потребителите да не заплащат за доставени вода, газ, електрическа или топлоенергия, при условие че тези услуги не са поискани и не са ползвани от потребителя. Това включва случаите, когато потребителят не ползват парно, да заплащат топлинна енергия за сградна инсталация, тъй като доставката на тази услуга не е поискана от него.

За да се възползват най-пълно от новите промени в закона, от СППП уведомяваме потребителите, които не желаят да ползват услугите на топлофикациите през предстоящия отоплителен сезон, да подадат заявления, с които да заявят изрично на топлофикационното дружество и на топлинния счетоводител, че не желаят да ползват централно отопление.

Заявлението трябва да бъде подадено в два екземпляра, като единият с поставен от търговеца входящ номер, трябва да остане за потребителя.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Заявление топлофикацияzastitanapotrebitelite-pdf-icon Писмо

На 28.10.2014г. Сдружението предприе информационна кампания във връзка с транспонирането в българското право в Закона за защина на потребителите на разпоредбите на Директива 2011/83 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

В тази връзка възникна обществен и институционален дебат, в който се постави въпросът как действа Директивата в България, като българските институции считат, че европейската Директива не може да се прилага в България, поради наличие на редица специфики по въпросите на централното топлоснабдяване. Въпросите, които се повдигат, директно касаят стотици хиляди домакинства в България, които искат да се позоват на правата, предоставени им от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и националното законодателство, което я въвежда в България със Закона за защита на потребителите.

По тази причина СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” изпрати писмо до Комисаря по правосъдие, потребители и равенство между половете ВЕРА ЮРОВА, с което цели получаване на автентично тълкуване на разпоредбите на европейската Директива и приложението и в България.

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър ДековАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова
Соня КавръковаАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова
Мадлен КавръковаАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Станислав Мишев
Станислав МишевАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: