Cause1
Съобщение за решението на СГС

Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението си съдът е намерил девет от клаузите от типовите договори, сключвани с потребители от Тъканната Банка, за неравноправни. Само три от атакуваните от Сдружение за правна помощ клаузи не са намерени от съда за неравноправни. С решението съдът е намерил, че следва да се преустанови правоприлагането и на 6-те атакувани норми на Информирано съгласие.

С решението си Софиийски градски съд осъжда „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175166325 да преустанови прилагането на следните клаузи, съдържащи се в типов договор, предлаган от дружеството при извършване на услугата взимане на биологичен материал от остатъчна кръв и тъкан от пъпната връв на новородено дете, организиране на транспорта й до лаборатория на Крио Сейв Груп, където същата ще бъде изследвана, обработената и криосъхранена, като неравноправи по смисъла на чл.143 от ЗЗП:

1.Раздел „Въведение”- „Отговорността за обработката, извличането и съхранението на стволови клетки от пробите, съгласно международно приетите стандарти и добри практика се носи от Крио Сейв Груп“.

2. Чл.8 в частта „… като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия.”
„Тъканната Банка осъществява транспортирането на пробата до лаборатория на Крио Сейв Груп ползвайки услугите на лицензирана международна куриерска служба като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия”.

3. Чл.12, ал. 2. С подписването на настоящия договор родителите приемат, че при прекратяване на договора съгласно условията на предходната алинея / при забавяне на плащането на втората вноска с повече от 10 дни/, пробата остава собственост на Тъканната Банка / Крио Сейв Груп/ и донорът / детето/, респективно родителите, губят правата върху нея. При това Тъканната Банка може да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

4.Чл.13,ал.1 В случай на техническа невъзможност за успешно съхранение на пробата / ако броя на жизнените клетки в пробата се окаже недостатъчен, ако пробата е контаминирана с причинител на определени остри и заразни заболявания, като СПИН, хепатит С, въпреки предварително представените отрицателни резултати за носителство и др./ Тъканната Банка /Крио Сейв Груп запазва правото си да прекрати настоящия договор едностранно.

5.Чл.13,ал.2 – В случаите по ал.1, поради техническа невъзможност за изпълнение на договора, Тъканна Банка /Крио Сейв Груп го прекратява едностранно чрез писмено уведомление до Родителите. В този случай Тъканна Банка не дължи възстановяване на платената от Родителите първа вноска по чл.2,ал.1,т.1, тъй като тази вноска покрива вземането, транспорта, предварителната обработка и изследването на пробата.

6. Чл.14,ал.2 В случай на прекратяване по ал.1 от чл.14, след като пробата е била взета, то същата остава собственост на Тъканната Банка / Крио Сейв Груп, без каквито и да е допълнителни задължения на Тъканната Банка към Родителите. В този случай правата върху пробата остават за Тъканна Б./ Крио Сейв Груп, която има право да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

7. Чл.19,ал.2- в частта…”В този случай пробата остава собственост на Тъканната Банка/ Крио Сейв Груп и донорът /детето/, респективно Родителите губят правата върху нея.При това Тъканната Банка / Крио Сейв Груп може да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи”.

8. Чл.21,ал.2- недействителна в частта „…в случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп., Тъканната Банка не носи имуществена или неимуществена отговорност.”
В случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп, Тъканната Банка не носи имуществена или неимуществена отговорност.При желание на родителите Тъканната Банка предлага застраховка на пробата, покриваща цялата сума на първата вноска по чл.2,ал.1,т.1, а цената е предмет на допълнително договаряне.

9. Чл.22 от ЗР Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове относно действителността,тълкуването, прекратяването , изпълнението или неизпълнението му се решават между страните по пътя на преговорите при зачитане на взаимните им интереси.В случай на невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд към Национална юридическа фондация при спазване на неговия устав.

ОСЪЖДА „Тъканната Банка крио център България“ АД на основание чл.187,т.2 от ЗЗП да преустанови прилагането на нелоялната търговска практика, изразяваща се във включване в текста Информирано съгласие на следните разпоредби:

Чл.2,т.В. „Приемам, че решението на моя лекар или моята акушерка да не се взема проба поради някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка , медицинска сестра, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех на процедурата за вземане на пробата”.

„Въпреки, че се случва рядко, по време на раждането могат да настъпят усложнения и вземането на проба да бъде невъзможно. Следователно тази манипулация не може да бъде гарантирана. Моето здраве и здравето на моето дете са главен приоритет за моя лекар и моята акушерка. Приемам, че решението на моя лекар и моята акушерка да се взема проба по някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка, медицинските сестри, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех от процедурата за вземане на пробата“.

Чл.6.1. „Тъканната Банка крио център България“ АД запазва правата си над пробата в случай на незаплащане на разходите по изследването и съхранението на кръвта.

Чл.6.3” Когато детето достигне пълнолетие„Тъканната Банка крио център България“ АД или съответен овластен представител ще признае всяко юридическо право, което дете би имало по отношение на пробата толкова време, колкото е в сила настоящото споразумение.”

Чл.6.4. „Ако условията на споразумението са изпълнени или неговата давност изтече, а клиентката не е поискала да й бъде доставена или унищожена пробата, то въпросната проба става собственост на К.С.Г., и той ще разполага с нея както намери за добре, включително ще има правото да я предостави на обществена Б. или да я унищожи”.

Чл.8.2 „ Съгласна съм, че „Тъканната Банка крио център България“ АД / вкл. Управители, администратори, работници и др./ няма да бъде отговорен при преки и непреки вреди, настъпили случайно от добронамерени действия при изпълнение на задълженията им съгласно това споразумение, а също такива в резултат на случайни събития, както и поради невиновна невъзможност за изпълнение. Каквато и да е причината, давам съгласието си за мен и детето, което ще се роди, че отговорността в този случай на „Тъканната Банка крио център България“ АД ще се ограничи само до възстановяване на част от всички парични средства, които съм вложила в „Тъканната Банка крио център България“ АД .

Чл.8.3. „Тъканната Банка крио център България“ АД медицинският персонал на болницата и лицето, извършило кръвопреливането не носят отговорност за увреждане или каквито и да е промени, настъпили с пробата по време на транспорта”.

:

:

:

:

:

:

:

Leave a Comment