„Сдружение за правна помощ на потребителите“, включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, утвърден със Заповед № РД-16-1053/10.12.2009 г., допълнен със Заповед № РД-16-1630/22.11.2012 г., Заповед № РД-16-129/31.01.2019 г. и Заповед № РД-16-179/24.02.2020 г., на основание чл. 186, ал. 1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявило колективен иск срещу „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район Средец, ж.к. „МОТОПИСТА“, бул. „България“ № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7 за преустановяване на прилагането и отстраняването от типовите договори и общите условия към тях, с които предоставя потребителски кредити на физически лица, на клаузите които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за противоречащи на Закона за потребителския кредит, както и за преустановяване на нелоялната търговска практика, с която нарушава колективните интереси на потребителите, изразяваща се в посочването в типовите договори, с които предоставя потребителски кредити на физически лица, на по-нисък от действителния ГПР.
Сдружението уведомява, че в определен от едномесечен срок, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

:

:

:

:

:

:

: