Cause1Обновена 16.03.2016>>
Съобщение за решението на СГС

Софийски градски съд се произнесе с решение от 03.02.2016г. по заведения от Сдружение за правна помощ на потребителите колекстивен иск срещу „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД. С решението си съдът е намерил девет от клаузите от типовите договори, сключвани с потребители от Тъканната Банка, за неравноправни. Само три от атакуваните от Сдружение за правна помощ клаузи не са намерени от съда за неравноправни. С решението съдът е намерил, че следва да се преустанови правоприлагането и на 6-те атакувани норми на Информирано съгласие.

С решението си Софиийски градски съд осъжда „ТЪКАННАТА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175166325 да преустанови прилагането на следните клаузи, съдържащи се в типов договор, предлаган от дружеството при извършване на услугата взимане на биологичен материал от остатъчна кръв и тъкан от пъпната връв на новородено дете, организиране на транспорта й до лаборатория на Крио Сейв Груп, където същата ще бъде изследвана, обработената и криосъхранена, като неравноправи по смисъла на чл.143 от ЗЗП:

1.Раздел „Въведение”- „Отговорността за обработката, извличането и съхранението на стволови клетки от пробите, съгласно международно приетите стандарти и добри практика се носи от Крио Сейв Груп“.

2. Чл.8 в частта „… като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия.”
„Тъканната Банка осъществява транспортирането на пробата до лаборатория на Крио Сейв Груп ползвайки услугите на лицензирана международна куриерска служба като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия”.

3. Чл.12, ал. 2. С подписването на настоящия договор родителите приемат, че при прекратяване на договора съгласно условията на предходната алинея / при забавяне на плащането на втората вноска с повече от 10 дни/, пробата остава собственост на Тъканната Банка / Крио Сейв Груп/ и донорът / детето/, респективно родителите, губят правата върху нея. При това Тъканната Банка може да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

4.Чл.13,ал.1 В случай на техническа невъзможност за успешно съхранение на пробата / ако броя на жизнените клетки в пробата се окаже недостатъчен, ако пробата е контаминирана с причинител на определени остри и заразни заболявания, като СПИН, хепатит С, въпреки предварително представените отрицателни резултати за носителство и др./ Тъканната Банка /Крио Сейв Груп запазва правото си да прекрати настоящия договор едностранно.

5.Чл.13,ал.2 – В случаите по ал.1, поради техническа невъзможност за изпълнение на договора, Тъканна Банка /Крио Сейв Груп го прекратява едностранно чрез писмено уведомление до Родителите. В този случай Тъканна Банка не дължи възстановяване на платената от Родителите първа вноска по чл.2,ал.1,т.1, тъй като тази вноска покрива вземането, транспорта, предварителната обработка и изследването на пробата.

6. Чл.14,ал.2 В случай на прекратяване по ал.1 от чл.14, след като пробата е била взета, то същата остава собственост на Тъканната Банка / Крио Сейв Груп, без каквито и да е допълнителни задължения на Тъканната Банка към Родителите. В този случай правата върху пробата остават за Тъканна Б./ Крио Сейв Груп, която има право да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

7. Чл.19,ал.2- в частта…”В този случай пробата остава собственост на Тъканната Банка/ Крио Сейв Груп и донорът /детето/, респективно Родителите губят правата върху нея.При това Тъканната Банка / Крио Сейв Груп може да се разпорежда с пробата както сметне за необходимо, включително да я унищожи”.

8. Чл.21,ал.2- недействителна в частта „…в случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп., Тъканната Банка не носи имуществена или неимуществена отговорност.”
В случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп, Тъканната Банка не носи имуществена или неимуществена отговорност.При желание на родителите Тъканната Банка предлага застраховка на пробата, покриваща цялата сума на първата вноска по чл.2,ал.1,т.1, а цената е предмет на допълнително договаряне.

9. Чл.22 от ЗР Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове относно действителността,тълкуването, прекратяването , изпълнението или неизпълнението му се решават между страните по пътя на преговорите при зачитане на взаимните им интереси.В случай на невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд към Национална юридическа фондация при спазване на неговия устав.

ОСЪЖДА „Тъканната Банка крио център България“ АД на основание чл.187,т.2 от ЗЗП да преустанови прилагането на нелоялната търговска практика, изразяваща се във включване в текста Информирано съгласие на следните разпоредби:

Чл.2,т.В. „Приемам, че решението на моя лекар или моята акушерка да не се взема проба поради някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка , медицинска сестра, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех на процедурата за вземане на пробата”.

„Въпреки, че се случва рядко, по време на раждането могат да настъпят усложнения и вземането на проба да бъде невъзможно. Следователно тази манипулация не може да бъде гарантирана. Моето здраве и здравето на моето дете са главен приоритет за моя лекар и моята акушерка. Приемам, че решението на моя лекар и моята акушерка да се взема проба по някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка, медицинските сестри, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех от процедурата за вземане на пробата“.

Чл.6.1. „Тъканната Банка крио център България“ АД запазва правата си над пробата в случай на незаплащане на разходите по изследването и съхранението на кръвта.

Чл.6.3” Когато детето достигне пълнолетие„Тъканната Банка крио център България“ АД или съответен овластен представител ще признае всяко юридическо право, което дете би имало по отношение на пробата толкова време, колкото е в сила настоящото споразумение.”

Чл.6.4. „Ако условията на споразумението са изпълнени или неговата давност изтече, а клиентката не е поискала да й бъде доставена или унищожена пробата, то въпросната проба става собственост на К.С.Г., и той ще разполага с нея както намери за добре, включително ще има правото да я предостави на обществена Б. или да я унищожи”.

Чл.8.2 „ Съгласна съм, че „Тъканната Банка крио център България“ АД / вкл. Управители, администратори, работници и др./ няма да бъде отговорен при преки и непреки вреди, настъпили случайно от добронамерени действия при изпълнение на задълженията им съгласно това споразумение, а също такива в резултат на случайни събития, както и поради невиновна невъзможност за изпълнение. Каквато и да е причината, давам съгласието си за мен и детето, което ще се роди, че отговорността в този случай на „Тъканната Банка крио център България“ АД ще се ограничи само до възстановяване на част от всички парични средства, които съм вложила в „Тъканната Банка крио център България“ АД .

Чл.8.3. „Тъканната Банка крио център България“ АД медицинският персонал на болницата и лицето, извършило кръвопреливането не носят отговорност за увреждане или каквито и да е промени, настъпили с пробата по време на транспорта”.


Публикувано на 11.03.2014>>

Клаузи от сключваните от „Тъканна Банка Крио Център България” АД договори, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите.

1. Раздел „Въведение”
„Отговорността за обработката, извличането и съхранението на стволови клетки от пробите, съгласно международно приетите стандарти и добри практики, се носи от Крио Сейв Груп.”

2. Чл. 8 чл. от Раздел V „Права и задължения на Тъканната банка” , в частта: „като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия.”
„Тъканната банка осъществява транспортирането на пробата до лаборатория на Крио Сейв Груп, ползвайки услугите на лицензирана международна куриерска служба, като последната носи отговорност при погиване или изгубване на пробата, съгласно общите си условия.”

3. Чл. 12 /1/ от Раздел VI „Прекратяване на договора”:
Тъканната банка има право да прекрати настоящия договор с писмено уведомление до Родителите в случай, че същите забавят плащането на пълния размер на втората вноска от цената на услугата по Чл. 2 ал.1 т.2, с повече от 10 работни дни. В този случай Тъканната банка не дължи връщане на платените от Родителите суми.

4. Чл. 12 /2/ от Раздел VI „Прекратяване на договора”:
„С подписването на настоящия договор родителите приемат, че при прекратяване на договора, съгласно условията на предходната алинея /при забавяне на плащането на втората вноска с повече от 10 дни/, пробата остава собственост на Тъканната банка/Крио Сейв Груп и донорът /детето/, респективно родителите, губят правата върху нея. При това Тъканната банка може да се разпорежда са пробата, както сметне за необходимо, включително да я унищожи”.

5. Чл. 13 ал.1 от Раздел VI „Прекратяване на договора”:
В случай на техническа невъзможност за успешно съхранение на пробата (ако броя на жизнените клетки в пробата се окаже недостатъчен в пробата, ако пробата е контаминирана с причинител на определени остри и заразни заболявания, като СПИН, хепатит С, въпреки предварително представените отрицателни резултати за носителство, и др.) Тъканната банка/Крио сейв груп запазват правото си да прекратят настоящия договор едностранно.

6. Чл. 13 ал.2 от Раздел VI „Прекратяване на договора”:
В случаите по ал.1 , поради техническа невъзможност за изпълнение на договора, Тъканна банка/Крио сейв Груп го прекратяват едностранно, чрез писменно уведомление до Родителите. В този случай Тъканна банка не дължи възстановяване на платената от Родителите първа вноска, по чл.2 ал.1 т.1, тъй като тази вноска покрива взимането, транспорта, предварителната обработка и изследването на пробата.

7. Чл. 14 ал.2 от Раздел VI „Прекратяване на договора”:
В случай на прекратяване по ал.1 от чл.14, след като пробата е била взета, то същата остава собственост на Тъканната банка/Крио Сейв Груп, без каквито и да е допълнителни задължения на Тъканната банка към Родителите. В този случай, правата върху пробата остават за Тъканната банка/Крио Сейв Груп, която има право да се разпорежда с пробата, както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

8. Чл. 16 от Раздел VІІІ. „Отговорност и неустойки”
„Задълженията на Тъканната банка/Крио Сейв Груп и отговорността за тяхното неизпълнение се ограничават изключително до посоченото в този договор”.

9. Чл. 19 ал.2 от Раздел VІІІ „Отговорност и неустойки” недействителна в частта: „В този случай пробата остава собственост на Тъканната банка/Крио Сейв Груп и донорът /детето/, респективно Родителите губят правата върху нея. При това, Тъканната банка/Крио Сейв Груп може да се разпорежда с пробата, както сметне за необходимо, включително да я унищожи”
В случай, че Родителите не желаят съхраняването на пробата при условията на алинея първа, те не дължат плащане на втората вноска по чл.2 ал.1 т.2, а Тъканната банка не им дължи възстановяване на първата вноска от цената по чл.2 ал.1 т.1, тъй като тя покрива разходите за взимането, транспорта, предварителната обработка и изследването на пробата. В този случай пробата остава собственост на Тъканната банка/Крио Сейв Груп и донорът /детето/, респективно Родителите губят правата върху нея. При това, Тъканната банка/Крио Сейв Груп може да се разпорежда с пробата, както сметне за необходимо, включително да я унищожи.

10. Чл. 21 ал.1 от Раздел VІІІ „Отговорност и неустойки”:
„В случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата до момента на приемане на пробата за транспорт от лиценцирана куриерска служба и когато не е по вина на Тъканната банка – включително, в резултата на форсмажорни обстоятелства от какъвто и да е било характер – отговорността на Тъканната банка се ограничава до връщането от половината от първата вноска от цената на услугата.”

11. Чл. 21 ал.2 от Раздел VІІІ „Отговорност и неустойки”, недействителна в частта: „в случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп, Тъканната банка не носи имуществена или немуществена отговорност.”
В случай на изгубване, повреждане или погиване на пробата по време на транспортирането й до лаборатория на Крио Сейв Груп, Тъканната банка не носи имуществена или немуществена отговорност. При желание на Родителите, Тъканната банка предлага застраховка на пробата, покриваща рисковете по време на транспорт, като застраховката покрива цялата сума на първата вноска по чл.2 ал.1 т.1, а цената й е предмет на допълнително договаряне.

12. Чл. 22 от Раздел ІХ. Заключителни разпоредби:
Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му се решават между страните по пътя на преговорите при зачитане на взаимните им интереси. В случай на невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд към Националната юридическа фондация при спазване на неговия устав.

Нелоялни според СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” търговски практики, извършвани от „Тъканна Банка Крио Център България” АД, изразяващи се във включването в текста „ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ” на следните текстове:

Чл. 2 т. „Приемам, че решението на моя лекар или моята акушерка да не се вземе проба поради някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка, медицинските сестри, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех от процедурата за взимане на пробата.”
Въпреки че се случва рядко, по време на раждането могат да настъпят усложнения и вземането на проба да бъде невъзможно. Следователно тази манипулация не може да бъде гарантирана. Моето здраве и здравето на моето дете са главен приоритет за моя лекар и моята акушерка. Приемам, че решението на моя лекар или моята акушерка да не се вземе проба поради някаква причина ще бъде окончателно и неоспорвано от мен. Няма да държа отговорен моя лекар, моята акушерка, медицинските сестри, болницата и други членове на нейния персонал при неуспех от процедурата за взимане на пробата.

Чл. 6.1 от ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Раздел „Права по отношение на пробата” „Тъканна Банка Крио Център България” АД запазва правата си над пробата в случай на незаплащане на разходите по изследването и съхранението на кръвта.

Чл. 6.3 от ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Раздел „Права по отношение на пробата”.
„Когато детето достигне пълнолетие „Тъканна Банка Крио Център България” АД или съответен овластен представител ще признае всяко юридическо право, което детето би имало по отношение на пробата, толкова време, колкото е в сила настоящото споразумение.”

Чл. 6.4 от ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Раздел „Права по отношение на пробата”:
„Ако условията по споразумението са изпълнени или неговата давност изтече, а клиентката не е поискала да й бъде доставена или унищожена пробата, то въпросната проба става собственост на Cryo-Save Group и Cryo-Save Group ще разполага с нея, както намери за добре, включително ще има правото да я предостави на обществена банка или да я унищожи.”

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Искова молба

Чл. 8.2 от ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Раздел „Права по отношение на пробата”:
„Съгласна съм, че „Тъканна банка Крио Център България” АД /вкл. управители, администратори, работници и др/ няма да бъде отговорен при преки или непреки вреди, настъпили случайно от добронамерени действия при изпълнение на задълженията им съгласно това споразумение, а също такива в резултат на случайни събития, както и поради невиновна невъзможност за изпълнение. Каквато и да е причината, давам съгласието си за мен и детето, което ще се роди, че отговорността в този случай на „Тъканна банка Крио Център България” АД ще се ограничи само до възстановяването на част от всички парични средства, които съм вложила в „Тъканна банка Крио Център България” АД ”

Чл. 8.3 от ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Раздел „Права по отношение на пробата”:
„Тъканна банка Крио Център България” АД, медицинският персонал на болницата и лицето извършило кръвопреливането не носят отговорност за увреждане или каквито и да е промени, настъпили с пробата по време на транспорта.”

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков
Димитър Деков
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова
Соня Кавръкова
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Стоян Мемцов
Стоян Мемцов
Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: