MoneyPicture7_360x258Обновена, 15.08.2015>>СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив , включено в списъка по чл. 164 ал.1 т.7 от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД – 16 – 1630/22.11.2012г., на основание чл.186 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382 ал.2 от Гражданския процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявило колективен иск срещу „Профи кредит България” ЕООД за преустановяване на прилагането и отстраняването на клаузите от ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ , които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” -гр.Пловдив счита за неравноправни.

Сдружението уведомява, че съгласно определение на Съда, в определен от Съда едномесечен срок, започващ от 15.09.2015г., всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

В действащите Общи условия към договорите за потребителски кредит Версия 01/21.07.2014 г., приети от дружеството ответник, се съдържат неравноправни клаузи, които нарушават правата на потребителите, поради което и на основание чл.146 ал.1 от ЗЗП същите са нищожни. Възраженията за неравноправни клаузи в общите условия са срещу клаузи, които предвиждат:
– поставянето на условия за упражняване на правото на отказ от договора за кредит и правото на предсрочно погасяване на кредита (чл.7.1.1., чл.7.1.2. т.1 и т.2; чл.7.2.1; чл. 7.2.4. от ОУ);
– налагане на нетипично за договор за заем задължение на длъжника за уведомление на кредитора (чл.8.3. от ОУ);
– налагане на нетипично за договора за заем задължение за плащане в срок на други задължения, различни от задължението по договора за кредит и от задълженията към кредитора въобще, както и задължение за въздържане от действия. (чл.8.4. т.1 и чл.8.4. т.3 от ОУ);
– условия за за настъпване на автоматично прекратяване на договора за кредит и последиците от автоматичното прекратяване на договора, както и условия, при които кредиторът има право едностранно да прекрати договора за потребителски кредит ( чл.12.3. , чл.12.4. и чл.12.5. от ОУ).
– отказ от страна на съдлъжника по договора за потребителски кредит от уведомяване, както и установяване на ред за връчване на съобщения (чл.13.1. и чл. 13.3. от ОУ).
– последици от приемане на нови общи условия за заварените договори (чл.16.5 и чл.16.6 от ОУ).
Предмет на оспорване са следните клаузи от Общите условия:

Чл. 7.1.1. в частта „В случай че КЛ е избрал ДПК, ОУ и погасителния план да бъдат изпратени по реда на чл. 13.1, КЛ има право да се откаже от сключения ДПК в срок от 14+5 календарни дни от датата на сключване на ДПК. КР и КЛ считат и се съгласяват, че 5 календарни дни е достатъчен срок за получаване на ДПК, ОУ и погасителния план.

Чл. 7.1.1. КЛ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения ДПК в срок от 14 календарни дни от датата на сключване на ДПК. В случай че КЛ е избрал ДПК, ОУ и погасителния план да бъдат изпратени по реда на чл. 13.1, КЛ има право да се откаже от сключения ДПК в срок от 14+5 календарни дни от датата на сключване на ДПК. КР и КЛ считат и се съгласяват, че 5 календарни дни е достатъчен срок за получаване на ДПК, ОУ и погасителния план.

– Чл. 7.1.2. т. 1 в частта „да уведоми писмено”.
Чл. 7.1.2.3а да упражни правото си на отказ от сключения ДПК, КЛ е длъжен:
1. Да уведоми писмено КР за отказа си от сключения ДПК преди изтичането на срока по чл. 7.1.1.,

– Чл. 7.1.2. т. 2 в частта „Като основание за плащане КЛ трябва да посочи номера на ДПК.” и в частта „но не по-късно от един работен ден след дебитиране сметката на КР при обслужващата го банка.”
Текст на клаузата:
Чл. 7.1.2.3а да упражни правото си на отказ от сключения ДПК, КЛ е длъжен:
2. Да върне по сметката на КР сумата, която е получил и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по ДПК до датата на връщане на главницата. Като основание за плащане КЛ трябва да посочи номера на ДПК. За дата на усвояване на средствата се приема датата, на която сметката на КЛ е заверена със сумата по ДПК, но не по-късно от един работен ден след дебитиране сметката на КР при обслужващата го банка. За дата на връщане на главницата се приема датата, на която сметката на КР в обслужващата го банка е заверена с възстановените суми.

Чл. 7.2.1. в частта „КЛ/СД е длъжен да извести писмено КР за намерението си да погаси кредита предсрочно.”
Текст на клаузата:
Чл. 7.2.1. КЛ/СД има право да погаси кредита преди падежа като заплати на КР остатъчната непогасена главница по кредита, заедно с всички задължения по погасителен план с настъпил падеж, в това число и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, както и всички дължими към момента на предсрочното погасяване лихви, такси и неустойки. Възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги за периода между настъпилата и следващата падежна дата е изискуемо в пълен размер. КЛ/СД е длъжен да извести писмено КР за намерението си да погаси кредита предсрочно.

Чл. 7.2.4. в частта „което намаляване се извършва на основание писмено искане от клиента за намаляване на крайния срок за погасяване на кредита или за намаляване на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план.”
Пълен текст на клаузата

Чл. 7.2.4. В случай на частично предсрочно погасяване на дълга по кредита, КЛ/СД имат право на съответно намаляване на лихвата по кредита и на възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги по кредита, което намаляване се извършва на основание писмено искане от клиента за намаляване на крайния срок за погасяване на кредита или за намаляване на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план. КЛ изрично декларира избрания от него способ, като за постигнатото съгласие, двете страни подписват допълнително споразумение и на КЛ се предоставя нов погасителен план.

Чл. 8.2. КЛ/СД се задължават, в случай на каквито и да било промени в данните, посочени в ДПК и неговите приложения, като напр. промяна на данните по документ за самоличност, прекратяване на трудовия договор, смяна на работодателя, промяна на постоянния, настоящия или адреса за кореспонденция или промяна на телефонния номер, да известят писмено КР най-късно до 5 (пет) работни дни от възникването на такова събитие.

Чл. 8.3. КЛ/СД се задължават при настъпване на обстоятелства, които могат да повлияят негативно на възможността за изпълнение на задълженията им по ДПК респ., които ще доведат до забавяне на вноска по погасителния план, да изпратят писмено уведомление на КР 7 (седем) дни преди падежа на съответната вноска.

Чл. 8.4. От датата на сключване на настоящия договор до момента на пълно погасяване на всички дължими суми по кредита и на всички други задължения във връзка с ДПК и ОУ, КЛ и СД се задължават да:
8.4.1. Плащат в срок всички дължими данъци, осигуровки, такси, други публични задължения,както и всички други задължения, които могат да доведат до обременяване на имуществото им
8.4.3. Не предприемат действия, които биха могли да доведат до неизпълнение на задълженията на КЛ/СД по ДПК, като отказ от права, даване/получаване на кредит и обезпечаване на чужди задължения, дарение на имущество.

– Чл. 12.3. в частта „В случай че КЛ/СД просрочи една месечна вноска с повече от 30 (тридесет) календарни дни” и в частта „настъпва автоматично прекратяване на ДПК и обявяване на неговата предсрочна изискуемосг, без да е необходимо КР да изпраща на КЛ/СД уведомление, покана, предизвестие или други.”
Пълен текст на клаузата:
Чл. 12.3. В случай че КЛ/СД просрочи една месечна вноска с повече от 30 (тридесет) календарни дни, настъпва автоматично прекратяване на ДПК и обявяване на неговата предсрочна изискуемосг, без да е необходимо КР да изпраща на КЛ/СД уведомление, покана, предизвестие или други. В този случай страните могат допълнително да договорят и различен начин за уреждане на отношенията си по ДПК.

Чл. 12.4. в частта „След прекратяването на ДПК остава в сила задължението на КЛ/СД да заплатят всички дължими суми, в това число задълженията по погасителен план, включващи и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, лихви за забава и такси.”
Пълен текст на клаузата:

Чл. 12.4. При прекратяване на ДПК на основание чл. 12.3. от ОУ, КЛ/СД дължи неустойка в размер на 35% (тридесет и пет процента) върху остатъчния размер на главницата по погасителен план. След прекратяването на ДПК остава в сила задължението на КЛ/СД да заплатят всички дължими суми, в това число задълженията по погасителен план, включващи и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, лихви за забава и такси.

– 12.5. КР има право да прекрати едностранно ДПК и да го обяви за предсрочно изискуем, като изиска незабавно погасяване на всички задължения на КЛ/СД по ДПК, в случай че:
12.5.1. КЛ/СД просрочат плащането на друго парично задължение по ДПК, различно от това по 12.3.
12.5.2. КЛ/СД нарушат някое от задълженията си по ДПК.
12.5.3. КЛ/СД са посочили невярна информация, в която и да е от декларациите, предоставени във връзка с ДПК.
12.5.4. Срещу КЛ/СД са започнати действия по принудително изпълнение от страна на трето лице, наложени са обезпечителни и/или изпълнителни мерки.
12.5.5. При смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение на КЛ.

13.1. КЛ/СД изразяват съгласието си единствено адресът за кореспонденция, посочен от КЛ в точка III от ДПК, да се използва за изпращане на ДПК и неговите приложения, като погасителен план, ОУ и Споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, ако такова е сключено, в случай че КЛ е избрал изпращането им, а не получаването им в офиса на КР. КЛ/СД изразяват съгласието си единствено адресът за кореспонденция, посочен от КЛ в точка III от ДПК да се използва за всички писмени документи, изпращани им от КР. СД се съгласяват и упълномощават КЛ да получи екземпляр от ДПК и горепосочените приложения, както и всякакви други документи от тяхно име.

13.3. Всяко известие, инструкция, въпрос или документ въз основа или във връзка с ДПК, се считат за получени и узнати от КЛ/СД, ако бъдат изпратени на адреса за кореспонденция, посочен в точка III на ДПК, както и ако са изпратени по факс или e-mail адрес, или съобщени по телефон, посочени от КЛ/СД в ДПК или последно декларирани от КЛ/СД. С уговореното в настоящия член, КР и КЛ/СД изрично уреждат реда за връчване на известия, инструкции, въпроси или документи, като се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.

16.6. В случай че КЛ/СД не е съгласен и отхвърля новите ОУ може да прекрати ДПК, в срок от 30 календарни дни от обявяването им по начина, указан в чл. 16.5. В този случай КЛ/СД упражнява правото си по чл. 7.2.1. и чл. 7.2.3. След изтичането на този срок новите ОУ се считат за окончателно приети от КЛ и СД и се задължават да ги спазват като неразделна част от ДПК.

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков
Димитър ДековАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова
Мадлен КавръковаАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Станислав Мишев
Станислав МишевАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

:

Leave a Comment