Untitled - 1Клаузи от договорите на „София франс ауто” АД, които СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” счита за неравноправни и които нарушават правата и законните интереси на потребителите.

Раздел ІV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т.6.1. е със съдържание:
В случай на забава от страна на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с повече от един ден, той дължи неустойка в ръзмер на 1% върху дължимото плащане за всеки ден забава.

Раздел VI „Изтичане на лизинговия договор” т.1 б.”А”, със съдържание:
При изтичане на този лизингов договор в края на срока, посочен в Раздел Vот този договор ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще има възможността да закупи лизинговото имущество при условия на постоянната Нотариална практика. Това е възможно при условие, че: а) не е просрочил или пренебрегнал задълженията си по този договор;

Раздел VІІ, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т.1., със съдържание:
Да изплаща на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ изцяло и в срок лизинговите вноски и другите дължими плащания, без значение дали ползва автомобила или не и поради каква причина.

Раздел VІІ, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т.7, изр.2, със съдържание:
и изобщо такива, които не са предмет на застраховката и производствената гаранция се отстраняват за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, който е длъжен да ги плати по действащите към момента „цени клиент с ДДС” на официалния вносител в слок от 10 дни от получаване на уведомлението. Ако не го стори, то това е основание за разваляне на договора от страна на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, който има право освен на цената на ремонта и на неустойка за забава в размер на 1% на ден върху нея, на незабавно плащане на неплатената част от цената на лизинговия договор и допълнителните суми.

Раздел VІІ, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т.8, абзац 2 в частта „като при закъснение на това плащане са предвидени неустойки за забава, в размер на 1% от сумата за всеки ден.

При всеки случай, при който е налице кражба или тотална загуба на лизинговото имущество, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ със свое действие или бездействие е създал предпоставки Застрахователят основателно да откаже да изплати застрахователно обезщетение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, то ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ цялата неизплатена част от цената по договора. Цената се дължи в седем дневен срок от нейното поискване от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, като неустойките за закъснение на това плащане са като при закъснението на месечна лизингова вноска – по 1% от закъснялата сума за всеки ден забава.

Раздел VІІІ т.1 абзац „втори”от типовите договори, сключвани с потребителите, озаглавен „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ” гласи:
„В случай на промяна на Общите условия на застраховане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ известява ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, като същите стават задължителни за последния.”

Раздел ІX „САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ”, т. 1 и т.2 :
Т.1 гласи: „При неплащане на лизинговата вноска или друго плащане повече от тридесет дни ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора, без да даде срок като ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ – ПОТРЕБИТЕЛ дължи заедно с неустойката по т.6.1 от Раздел ІV- /неустойката за неплащане в срок на лизинговата вноска/ и обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи.”
Т.2 гласи: „Съгласно следващата т.2 пък в случайте на т.1 платените до този момент лизингови вноски остават в полза на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ като неустойка за развалянето на договора по вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.”

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

zastitanapotrebitelite-pdf-icon Искова молба

– Раздел Х „РЕКЛАМАЦИИ”, т.3;
„Рекламационното производство не спира плащането на лизинговите вноски и не е основание за тяхната недължимост.”
Раздел ХІІ „СПОРОВЕ” т. 2;
„При невъзможност да се постигне съгласие по пътя на преговорите, за решаване на спора ще бъде сезиран компетентния Софийски градски или Районен съд.”

Раздел ХІІІ „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т.3;

„Този договор влиза в сила при подписване от страните, както и след предаване на автомобила.”

Раздел ХІІІ „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т.8;
„Страните се споразумяват, че клаузите на настоящия договор са индивидуално уговорени.”

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков
Димитър ДековАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова
Мадлен КавръковаАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Станислав Мишев
Станислав МишевАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: