28.08.2015Обновена 14.03.2016>> Следващото съдебно заседание е насрочено за 29.03.2016г. от 15.00 часа пред Пловдивски окръжен съд. Сдружението за правна помощ на потребителите предяви колективен иск срещу „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за т.нар. такса сградна инсталация. Конкретната нелоялна търговска практика на ответното дружество се изразява в изискване за незабавно плащане на стоки (топлинна енергия отдадена от сградната инсталация) от потребители, които НЕ ползват топлофикационни услуги и не желаят да им бъде доставяна в имотите такава топлинна енергия, представлява именно такава агресивна търговска практика по смисъла на чл. 68к, т. 6 от ЗЗП. С исковата молба Сдружението е направило следното искане към съда: Като имате предвид гореизложеното Ви моля да уважите предявения иск срещу „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, и на основание чл. 186 ал.1 от ЗЗП да постановите решение, с което да осъдите „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602 и да забраните извършваната от ответното дружество нелоялната търговска практика, която е в нарушение на колективните интереси на потребителите, изразяваща се в изискване за плащане на стоки (топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация) от потребители, които НЕ ползват топлофикационни услуги и не желаят да им бъде доставяна в имотите такава топлинна енергия, не ползват топлинна енергия за отопление в жилищата си – самостоятелни обекти в сгради етажна собственост, или не са поискали, или са се отказали от доставянето на топлинна енергия за отопление в имота си, за заплащането на която топлинна енергия ответното дружество издава фактури и изисква тяхното заплащане от потребители. По заведената искова молба е образувано гр.д.1557 по описа на Окръжен съд Пловдив за 2015г. 22 с-в

 

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър Деков Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Соня Кавръкова

Соня Кавръкова Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Мадлен Кавръкова

Мадлен Кавръкова Адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: