В периода 18.05.19 – 18.08.19, в изпълнение на дейностите си по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01 финансиран по оперативна програма “Добро управление”, Сдружението за правна помощ на потребителите изработи проектоправила за работа на органи за алтернативно решаване на потребителски спорове и проведе поредица от обществени обсъждания и обучителни семинари във връзка с възмоожността за тяхното бъдещо практическо имплементиране. Съдържанието на проектоправилата, както и информация относно резултатите от публичните събития може да намерите по-долу.

Снимки от проведените обществени обсъждания и обучителни семинари:

:

:

:

:

:

:

: