Проект на Сдружение за правна помощ на потребителите, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление“ – BG05SFOP001-3.003-0061-C01

„Разработване и промотиране на правила за работа на органи за алтернативно решаване на спорове“ е последната инициатива на сдружението за правна помощ на потребителите. Тя се изпълнява във формата на проект, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, в партньорство с Районен съд – Хасково. Проектът има за цел да разшири обхвата и практическото прилагане на алтернативните способи за решаване на потребителски спорове в България, чрез предоставянето на правила-модел за създаване и функциониране на органи за алтернативно решаване на спорове. Общата стойност на проекта е в размер на 97 447.00 лв., а продължителността му 18 месеца, считано от 18.02.2019 г.

:

:

:

:

:

:

: