Като бенефициент по проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, Сдружението за правна помощ на потребителите проведе проучвания относно състоянието на алтернативното решаване на потребителски спорове в правните системи на България, Франция, Германия, Англия и Уелс, САЩ, както и на междунароно и наднационално ниво (Международното публично право и правото на ЕС). Проучванията имат сравнителна стойност, а основните резултати от тях са обобщени в табличен вид.

Резултати:

База данни АРС органи

База данни Правна рамка

Проучване Германия

Проучване Франция

Проучване САЩ

Проучване Англия и Уелс

Проучване МПП и ЕС

Проучване България

:

:

:

:

:

:

:

Leave a Comment