07.08.2015Oбновена 07.08.2015>>
ВКС окончателно отмени 12 клаузи от общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, сред които „Такса включване“, установи необходимост от изпращане на съобщение преди изключване на електроподаването и постанови, че десетдневният срок на забава за плащане не е достатъчно основание, за да се премине към изключване на електроподаването.

Решението е от 07.08.2015 и е окончателно без право на обжалване! Пълния текст на решението може да изтеглите от ТУК!

Обновена 24.06.2015>>
СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” предяви колективен иск за преустановяване на прилагането на клаузи, съдържащи се в Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД. Становището ни е, че следните практики и клаузи в общите условия на ЕВН Електроснабдяване са неравноправни и нарушават правата и законните интереси на потребителите.

Чл. 17. ал.9, изр.1
Възражения срещу фактурите могат да се повдигат в рамките на един месец от издаването им .

Чл. 23 ал.1:
В случай, че в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца, Клиент просрочи три пъти с повече от 10 (десет) дни всеки път плащането на дължимата сума за електрическа енергия, ЕВН ЕС има правото да поиска от Клиента обезпечение под формата на предплащане.

Untitled - 3Чл.23 ал.2:
Размерът на предварителното плащане е удвоената най – висока месечна консумация на Клиента през предходните 12 месеца по съответни тарифни цени. Размерът на предварителното плащане подлежи на промяна при изменения на предоставената мощност на клиента или при промяна на цената на електрическата енергия. Когато клиента увеличи потреблението си с повече от 10% от предоставената мощност заложена при първоначалното определяне на размера на предварителното плащане, тогава ЕВН ЕС има право да увеличи стойността на предварителното плащане.

Чл.25 ал.2:
Обезщетението може да се претендира от Клиента в рамките на 90 (деветдесет) дни от изтичането на неспазения от ЕВН ЕС срок.

Чл.26, ал.2, т.1:
ЕВН ЕС не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за снабдяване с електрическа енергия до 24 часа в следните случаи:
Извършване на ремонтни работи и реконструкции от „ЕВН България Електроразпределение “ АД;

Чл.26, ал.2, т.2:
ЕВН ЕС не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за снабдяване с електрическа енергия до 24 часа в следните случаи:
2.Оперативни превключвания от „ЕВН България Електроразпределение” АД;

Чл.26, ал.2, т.З
ЕВН ЕС не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за снабдяване с електрическа енергия до 24 часа в следните случаи:
Прегледи на съоръжения и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения от „ ЕВН България Електроразпределение “ АД;

Чл.26, ал.2 т.4:
ЕВН ЕС не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за снабдяване с електрическа енергия до 24 часа в следните случаи:
Други подобни действия, които подлежат на планиране и изискват обезопасяване чрез изключване на електроенергийни съоръжения от „ЕВН България Електроразпределение “ АД.

Чл.29, ал.1:
Пострадалата страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, освен в случай на отговорност на Клиента за неплащане на дължими суми.

Чл. 29, ал.З, изр. 2:
При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване до компетентния съд по седалището на ЕВН ЕС.

Чл. 31, ал.1:
ЕВН ЕС има право да преустанови или ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай, че Клиента забави плащането на дължимите суми с 10 (десет) дни след срока за плащане. В този случай Клиента се уведомява за сроковете на прекъсването или ограничаването на снабдяването с електрическа енергия по начините, по които се уведомява за сроковете за плащане на електрическата енергия, без да е необходимо изпращането от ЕВН ЕС на допълнително изрично писмено предизвестие.

Чл.34, ал.1, в частта: „и след като Клиента е компенсирал разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването в случаите, когато преустановяването е било по негова вина.”
ЕВН ЕС възстановява снабдяването с електрическа енергия след отстраняване на причините за преустановяването му и след като Клиента е компенсирал разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването в случаите, когато преустановяването е било по негова вина.

Чл. 41, ал.4:
При непостигане уреждане на спора, Клиентът има право да се обърне към съответния компетентен съд по седалище на ЕВН ЕС.

Екип ангажиран с каузата:

Димитър Деков

Димитър ДековАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
IMG_9411
Соня КавръковаАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив
Станислав Мишев
Станислав МишевАдвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив

:

:

:

:

:

:

: